Adatkezelési tájékoztató

Prázmári Mihály egyéni vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel.
Prázmári Mihály (továbbiakban Adatkezelő) adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.
Az Adatkezelő adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakkal:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv,
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető Prázmári Mihály weboldalán, a www.fuvesmisi.hu cím alatt.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak.
Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, írja meg nekünk a buzafumisi@gmail.com e-mail címre.

1. Adatkezelő elérhetőségei

Adatkezelő neve: Prázmári Mihály.
Adatkezelő székhelye és postai címe: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 109.
A cég adószáma: 74700596-1-28
Telefonszáma:+36703959020
Adatkezelő e-mail címe: buzafumisi@gmail.com
Adatkezelő honlapjainak címei: www.fuvesmisi.hu

2. Az adatkezelés céljai, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama

2.1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja: a honlapon regisztráló Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám, lakcím, szállítási és számlázási cím, születési dátum.
A telefonszám kezelésének a célja kapcsolattartás.
Az e-mail cím kezelésének célja a honlaphoz kapcsolódó rendszerüzenet küldése. Kapcsolattartás.
A név, lakcím, szállítási és számlázási cím kezelésének célja a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetve a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A Felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása. Amennyiben Ön a hozzájárulását nem vonja vissza és a szolgáltatásunkat nem veszi igénybe (például nem lép be a felhasználói fiókjába vagy nem rendel terméket), akkor 8 év után töröljük a személyes adatait.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-109307/2016.

2.2. Hírlevél küldés céljából kezelt adatbázis
Az adatkezelés célja:információk, egészségmegőrzéshez kapcsolódó tájékoztató levelek, reklámot, kérdőívet tartalmazó levelek küldése. Akciós ajánlat küldése, piackutatás. Kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születésnap.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása. Amennyiben Ön a hozzájárulását nem vonja vissza és a szolgáltatásunkat nem veszi igénybe (például nem lép be a felhasználói fiókjába vagy nem rendel terméket, szolgáltatást), akkor 8 év után töröljük a személyes adatait.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-109306/2016.

2.3. Marketing céljából kezelt adatbázis
Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus hirdetéssel, hírlevéllel, különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. e-mail, SMS vagy MMS) formájában a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett közvetlenül megkeresse a Felhasználót.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, számlázási és szállítási cím, születésnap.
Adatkezelés jogalapja:az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása. Amennyiben Ön a hozzájárulását nem vonja vissza és a szolgáltatásunkat nem veszi igénybe (például nem lép be a felhasználói fiókjába vagy nem rendel terméket, szolgáltatást), akkor 8 év után töröljük a személyes adatait.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-109897/2016.

2.4. Fogyasztói szokások felmérése céljából illetve fogyasztói elégedettség felmérésének céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások, fogyasztói elégedettség felmérése. Kérdőívvel gyűjtött adatok kezelésének célja az Adatkezelő célcsoportjáról
történő információgyűjtés (vásárlási szokások), az igényeknek megfelelő termékek és kiszolgálás jövőbeni biztosítása érdekében.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, születésnap, lakcím, szállítási és számlázási cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartalma: a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-109200/2016.
NAIH-109201/2016.

2.5. Időszakos promóció céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés célja : legfrissebb, legjobb akcióinkról, aktuális ajánlatainkról reklámok, értesítők küldése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, az első regisztráció időpontja, születésnap, lakcím, szállítási és számlázási cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartalma: a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-109304/2016.

2.6. Tudományos kutatásnak nem minősülő kutatáshoz / felméréshez kapcsolódó
adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatkezelő a honlapon regisztrálók adatait felhasználja közvéleménykutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására.

Tudományos kutatásnak nem minősülő kutatás céljára felvett személyes adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges.
A tudományos kutatásnak nem minősülő kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha az érintett ahhoz hozzájárult.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születésnap.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartalma: a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-109305/2016.

3. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez és a személyes adatok tárolásához adatfeldolgozóként egy másik cég szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag személyes adatok tárolására jogosult, más adatkezelési műveletet nem hajthat végre (például nem használhatja fel az adatokat más célból).

Az adatfeldolgozó neve: Skycentrum Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 1089 Budapest,Golgota u.3.
Adószáma: 21086955-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-06-744571
Honlapja: www.marketingszoftverek.hu
Telefonszáma:+36306243934

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz cégünk munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az adatait kezeli az a munkatársunk, aki a megrendelt szolgáltatást teljesíti.

Cégünk, valamint a Skycentrum Bt. is megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Cégünknek kötelessége Önt tájékoztatnia arról, hogy
· milyen személyes adatait,
· milyen jogalapon,
· milyen adatkezelési cél miatt,
· milyen forrásból,
· mennyi ideig (hány évig) kezeli.

Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti cégünktől személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmét cégünk abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor cégünk kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a cégünk jogellenesen kezelte személyes adatát, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy személyes adatait cégünk ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig cégünk tovább tárolja a személyes adatait, és az eljárás lezárását követően törli az adatokat.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha cégünk személyes adatát a hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

6. Az Ön jogérvényesítési lehetősége

6.1. A Hatósághoz fordulás lehetősége

Amennyiben az Ön megítélése szerint cégünk megsértette a személyes adatai védelméhez fűződő jogát, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezheti.

A NAIH elérhetőségei:
· NAIH posta címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
· NAIH e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
· NAIH központi telefonszáma: +36 (1) 391-1400

6.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a cégünk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Örülök, hogy rám talált!

2008-ban kezdtem búzafüvet és csírákat termeszteni és fogyasztani. Ezek az évek folyamatos kísérletezgetésekkel, fejlesztésekkel és tanulással teltek.
Az árusítás menetét már az elejétől fogva úgy alakítottam ki, hogy a vásárlókkal hétről-hétre találkozzam. Legyen lehetőség közvetlen beszélgetésekre. Ez idő alatt rengeteg tapasztalat, eredmény, élmény gyűlt össze, amit ha egy kicsi időt szentel az oldalnak el is olvashat.
Sok sikert az egészség útján!

Tisztelettel,
Prázmári Mihály

Prázmári Mihály e.v.
Nyitva tartás:
Szerda: 15:00 - 18:00 óráig
Csütörtök: 10:00 - 18:00 óráig
9400 Sopron, Bánfalvi út 14. Kertvárosi Vásárcsarnok 9. számú üzlet
Tel.: +36/20 342 5305
buzafumisi@gmail.com
Skype: Zöldudvar